บริษัท น้ำตาลไทยกาญจนบุรี จำกัด (Thai Sugar Mill Co., Ltd.)
ผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายดิบ น้ำตาลทรายขาวธรรมดา  น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ ทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลพลอยได้ (by products)ทั้งกากอ้อย , กากน้ำตาล , Filter Cake และอื่นๆ ให้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจและการตลาด