บริษัท ทีเอสเอ็ม ไบโอ เอนเนอร์ยี (2012) จำกัด

(TSM Bio Energy (2012) Co.,Ltd.)

TSMB (2012) จะซื้อก๊าซชีวภาพมาจากโรงงานผลิตก๊าซชีวภาพของ TSMB ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่เดียวกันส่งเข้าสู่กระบวนการผลิตไฟฟ้า โดยใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 2 MW จำนวน 3 เครื่อง เพื่อจำหน่ายไฟฟ้าต่อไป